Informacja dot. ochrony danych osobowych (RODO) dla celów związanych ze statutową działalnością Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników imprez i wydarzeń artystycznych jest Kolejowe Towarzystwo Kultury (KTK) z siedzibą: 31-150 Kraków ul. św. Filipa 6, KRS 0000044214, prowadzące działalność zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Inspektor danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 505241248.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników imprez i wydarzeń artystycznych, dla których KTK przetwarza dane osobowe:
  • a) wykonanie zadań statutowych Kolejowego Towarzystwa Kultury (KTK) i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów KTK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak: wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz, których celem jest umożliwienie udziału Uczestników w w/w przedsięwzięciach.
 3. KTK przekazuje dane osobowe (na podstawie umowy powierzenia) następującym kategoriom podmiotów:
  • a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla KTK oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • b) firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
 4. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez KTK i ich usunięcie jest okresem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:
  • a) Pozyskanych w związku z organizacją imprez statutowych KTK - trwa przez czas przygotowań, realizacji i zakończenia oraz podsumowania i rozliczenia imprezy. Nie dłużej jednak niż 3 lata od daty ich zakończenia.
  • b) Termin przetwarzania. określony w punkcie a), nie dotyczy danych, które znalazły się w dokumentacji osiągnięć krakowskiej kolejowej kultury i są przechowywane przez KTK dla celów historycznych.
  • c) Pozyskanych na podstawie zgody Uczestnika w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności tej zgody.
  Usunięcie/animizowane danych osobowych Uczestnika następuje w ciągu 7 dni po terminie określonym w punkcie a), zaś przesyłanie informacji (punkt c)) ustaje natychmiast po odwołaniu przez Uczestnika zgody na ich przesyłanie.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie KTK. Ponadto, KTK udostępnia adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za pomocą, którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Dane Osobowe Uczestników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl